• 021-88565521
  • info@tedco.co

از هزارتوی توربین های گازی تا تولید برق پاک / فرآیند تولید برق در نیروگاه گازی خلیج فارس چگونه است؟