• 021-88565521
  • info@tedco.co

بازدید‌‌ میدانی مدیرعامل شستا از نیروگاه تولید برق خلیج فارس