• 021-88565521
  • info@tedco.co

تصاویر تقدیر از خدمتگزاران در غرفه هلدینگ انرژی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر تقدیر از خدمتگزاران در غرفه هلدینگ انرژی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن

تصاویر تقدیر از خدمتگزاران در غرفه هلدینگ انرژی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن

طی مراسمی از خدمت گزاران در غرفه هلدینگ انرژی شستا در مسیر راهپیمایی 22 بهمن، تقدیر بعمل آمد.