• 021-88565521
  • info@tedco.co

پیشرفت 16 درصدی احداث فاز دوم نیروگاه گرمسار

پیشرفت 16 درصدی احداث فاز دوم نیروگاه گرمسار

پیشرفت 16 درصدی احداث فاز دوم نیروگاه گرمسار

فاز دوم نیروگاه کوچک مقیاس 12مگاواتی گرمسار به میزان 10 مگاوات، تاکنون با پیشرفت 16.59 درصدی همراه بوده است.

به گزارش دفتر ارتباطات، رسانه و امور بین الملل شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین (تدکو) به نقل از روابط عمومی شرکت افق تأمین انرژی پارس؛ محسن فرد افشار در رابطه با اقدامات صورت گرفته در مرحله ساخت نیروگاه گرمسار گفت: مطالعات نیروگاه گرمسار از سال 1394 آغاز شد و مقرر شد ابتدا در فاز نخست یک واحد نیروگاه مقیاس کوچک در شهرک صنعتی گرمسار به صورت EPC احداث شود و در فاز دوم طرح توسعه آن به 12 مگاوات صورت افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه اعتبار این طرح از محل اخذ تسهیلات و سهاداران تامین می‌شود تصریح کرد: فاز دوم نیروگاه کوچک مقیاس 12مگاواتی گرمسار به میزان 10 مگاوات، تاکنون با پیشرفت 16.59 درصدی همراه بوده است.

فرد افشار از دلایل انتخاب گرمسار برای احداث نیروگاه گفت: ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌتی ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺳﻤﻨﺎن، دارای ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒی است که اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت CHP را در آﻳﻨﺪه دارد.

وی ادامه داد: ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﻴﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﺧﻂ ﮔﺎز ﻛﻤﺘﺮ از 50 ﻣﺘﺮ و ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻻدﺳتی ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ است. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎتی 7 ﺳﺎل می‌ﺑﺎﺷﺪ که ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، 2000 ﻣﺘﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن داده میﺷﻮد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه، ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎتی برای آن ﻟﺤﺎظ شده اﺳﺖ.

مدیر عامل شرکت افق تأمین انرژی پارس افزود: در این نیروگاه تلاش شده تا از ظرفیت‌های داخلی استفاده شود بطوریکه، هیتر u  شکل چرخش آب مولد CG170، فیلتر هوای اینتک ورودی، میله استرودر و سایر متعلقات مربوطه به میکسر مولد CG170، بازیابی سیم‌پیچی روتور مولد CG170 و  لرزه گیر اصلی ورودی میکسر از موارد بومی سازی شده در این نیروگاه است.

انتهای خبر/