• 021-88565521
  • info@tedco.co

بی ارزش شدن اموال دنیوی در آخرت

بی ارزش شدن اموال دنیوی در آخرت

بی ارزش شدن اموال دنیوی در آخرت

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿تکویر/۴﴾ و در آن هنگام که شتران ماده (که باارزشترین اموال نزد عرب بودند) به دست فراموشی سپرده شود.

قال علىٌّ علیه السلام: اِنَّما لَکَ مِنْ مالِکَ ما قَدَّمْتَهُ لاِخِرَتِکَ، وَمـا اَخَّـرْتَـهُ فَـلِلْوارِثِ. (غرر الحکم و درر الکلم، ص: ۲۷۶)
امیرالمؤمنین علی (علیه السّلام) فرمود: تنها بهره تو از دارایى ات، همان مقدار است که براى آخرت خود پیش فرستاده اى، و آنچه را که تأخیر بیندازى و به جا گذارى، سهم وارث است.
کدهای رفتاری سازمان:
تنها درآمد مجازی که در حین رابطة استخدامی با سازمان نصیب ما می شود، باید همان باشد که در فیش حقوقی ما و سایر دریافتهای قانونی (مزایای مستمر  و غیرمستمر سازمانی)منعکس است؛ سایر کسب درآمدها را به هر شکل مجاز نمی‌دانیم.
( کدهای عمومی: هدایا و مبادله ها  کد : 175 )
تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)

خداوند متعال در این سوره مبارکه شدائد و اوضاع بپا شدن قیامت را بیان فرموده باین تقریب که وقتى که نور آفتاب پیچیده بهم شود و در آفاق منبسط نگردد چون تکویر بمعناى پیچیدن و دور زدن است و قمّى ره نقل فرموده که مراد رفتن نور آفتاب است و وقتى که ستاره‌ها کدر و بى‌نور گردند و قمّى ره نقل فرموده برود نورشان و کوهها کنده و پراکنده شود و قمّى ره نقل فرموده که سیر میکنند چنانچه خدا فرموده گمان میکنى آنها را که جامد است و حال آنکه مرور مینمایند مانند مرور ابر و وقتى که ناقه‌هائى که ده ماه از مدّت آبستنى آنها گذشته باشد که گفته‌اند نفیس‌ترین اموال عرب است مهمل و بدون چراننده گذارده شود و قمّى ره نقل فرموده که شتر معطّل ماند وقتى که مردم بمیرند و کسى نباشد که بدوشد آنرا و وقتى که حیوانات وحشى صحرا جمع کرده شوند یا مبعوث شوند براى مجازات چون گفته‌اند خداوند انتقام حیوان بى‌شاخ را از شاخ‌دار میکشد و داد مظلوم را از ظالم هر چه باشد میستاند چون بآنها بقدرى شعور داده که میفهمند کار بدى کرده‌اند و وقتى که دریاها همه مبدّل بآتش افروخته گردد چنانچه قمّى ره نقل فرموده و بعضى گفته‌اند دریاهاى شیرین و شور بیکدیگر متصل و از هم پر میشوند و فاصله از بین میرود و یک دریا میگردد چون سجر بمعناى پرى است و وقتى که افراد انسان جفت کرده شوند اهل بهشتشان با حور العین و اهل دوزخشان با شیاطین چون با هر یک از آنها شیطانى است که قرین او است چنانچه مستفاد از نقل قمّى ره و فرمایش امام باقر علیه السّلام است و وقتى که دختر زنده بگور شده مورد سؤال واقع شود که بچه گناهى کشته شده است چنانچه قمّى ره نقل فرموده که عرب دختران را براى غیرت میکشتند و روز قیامت پرسیده شود که بچه گناه کشته شده و این براى ملامت و اتمام حجت بر مرتکب قتل است که مجازات شود و در مجمع از صادقین علیهما السّلام نقل نموده که مودّة بفتح میم و و او قرائت فرموده‌اند و آنکه مراد رحم و قرابت است و از قاطع سؤال از سبب قطع آن میشود و از چند روایت معتبر استفاده میشود که سؤال میکنند از مودّت ذى القربى که خدا واجب فرموده چرا بآن عمل ننموده و صاحبان آنرا کشتید و وقتى که نامه‌هاى اعمال بندگان منتشر و بدست صاحبانشان داده شود و وقتى که آسمان از جا کنده و زائل گردد مانند پوست که آنرا از بدن حیوان کنده و زائل میکنند و وقتى که آتش جهنّم افروخته شود بشدّت و وقتى که بهشت نزدیک شود باهل ایمان با نعم بى‌پایان در چنین وقت و روزى هر کس هر عمل خیر و شرّى در دنیا از او صادر شده در برابر چشم خود مشاهده مینماید که در صحیفه اعمال او مکتوب و در خارج مجسّم است بتفصیلى که مکرّر ذکر شده از تجسّم اعمال و آثار وضعیّه آن در آخرت و عالم مثال نعوذ باللّه من هذا المئال و متوجّه میگردد که آن‌ صحیفه و صورت و شکل و هیئت را خودش براى خود تهیّه و حاضر نموده بارتکاب اعمال و اکتساب اخلاق و این جمله جواب دوازده شرط است که راجع باوضاع دنیا و آخرت در روز قیامت ذکر شده است.
……………………………………………………………………….
سالها رفت و دلم در تب و تاب است هنوز
نقش مستورى من نقش بر آب است هنوز

به طرب حمل مکن سرخى رویم که ز هجر
قلب آکنده ز غم دیده پر آب است هنوز

من کجا؟ یار کجا؟ طالع بیدار کجا
من اسیر غم او، بخت به خواب است هنوز

دامنش گیرم اگر لطف خدا یار شود
لیک افسوس که این قصه سراب است هنوز

سخت من طالب دیدار و تو غایب ز نظر
ز آتش هجر تو این قلب کباب است هنوز

همچو یک قطره آبیم به دریاى جهان
زندگى زودگذر، همچو حباب است هنوز

شیعه از عشق تو آموخت سخن گفتن را
زین سبب گفته او گوهر ناب است هنوز