تصاویر مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای عملکرد سال 1400 هلدینگ انرژی