تصاویر جلسه بررسی عملکرد نیروگاه تبریز با حضور مدیران و معاونان هلدینگ انرژی