تصاویر جلسه میان هلدینگ انرژی و صندوق بازنشستگی فولاد برای تامین برق شرکت های زیر مجموعه