تصاویر یکصد و هشتمین جلسه هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین