شرکت های مدیریتی

افق تامین انرژی پارس

افق تأمین انرژی سبز

افق تامین آب شیرین

افق تامین انرژی طوس

شرکت های غیر مدیریتی

نیرو آتیه صبا

مدیریت تولید برق طوس