راهکاری جدید جهت افزایش عمر ترانسفورماتورهای قدرت نیروگاهی