• عنوان طرح: آب‌شیرین‌کن گرگان
 • ظرفیت: 1600 مترمکعب در روز
 • شرح مختصر: شیرین سازی آب چاه به روش RO جهت مصرف شهر گنبد در استان گلستان و مدل سرمایه‌گذاری BOO
 • مدت اجرا: 12 ماه

 

 • عنوان طرح: آب‌شیرین‌کن بوشهر
 • ظرفیت: 35000 مترمکعب در روز
 • شرح مختصر: شیرین سازی آب دریا در استان بوشهر به روش RO و سرمایه‌گذاری BOO
 • مدت اجرا: 24 ماه

 

 • عنوان طرح: آب‌شیرین‌کن یزد
 • ظرفیت: 2000 مترمکعب در روز
 • شرح مختصر: شیرین سازی آب چاه  در شهر بافق در استان یزد به روش RO و سرمایه‌گذاری BOO
 • مدت اجرا: 12 ماه