تحلیل فنی حفاظتی تریپ واحد 3 نیروگاه طوس با شبیه سازی در نرم افزار digsilent