بررسی عملکرد سیستم حفاظتی ژنراتور و باس 6kv نروگاه طوس