ارزیابی تأثير حذف بار در پایداری ولتاژ هنگام قطع تغذیه مصرف داخلی یک واحد نيروگاه طوس